اسامی کابینه شیطان


 

 

 

1.       ولها یا ولهان : او مأمور طهارت و نماز و عبادت است . او انسان را در طهارت و نماز وسوسه می کند و به شک می اندازد که این نماز باطل است ، نماز دیگری شروع کن ، وضوی تو ناقص بود ، دو مرتبه تجدیدکن ، گاهی در سجده در بدن انسان چیزی می دمد که انسان خیال می کند وضوی او باطل شد و مجبور شود دو مرتبه وضو بگیرد .

2.       هفاف : مأموریت دارد در بیابان ها و صحراها انسان را اذیت کند و او را به ترس وادارد .

3.       زنبور ( رکتبور ) : موکل بازاری هاست . قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آنها زینت می دهد . آنها هم برای اینکه جنس خود را به فروش برسانند ، آن اعمال را انجام می دهند .

4.       ثبر : وقتی مصیبتی به انسان وارد می شود ، صورت خراشیدن ، سیلی به خود زدن و لباس پاره کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد .

5.       ابیض : انبیاء را وسوسه می کند .

6.       اعور : وظیفه اش تحریک شهوات در مردان و زنان است و انسان را به زنا وا میدارد . روزی اعور پیش هود پیامبر رفت ، آن حضرت ضربه ای به چشم او زد که کج شد .

7.       داسم : مراقب خانه هاست . هر کس که  وارد خانه شود و بسم الله نگوید ، همراه او وارد می شود .

8.       مطرش یا مشوط و ساوشوط : وظیفه اش پراکندن اخبار دروغ یا دروغ هایی است  که خود حمل می کند در حالی که حقیقت ندارند .

9.       فنذر : هر کس چهار روز در خانه خود طنبور داشته باشد ، غیرت را از او برمی دارد بطوری که انسان در برابر ناموس خود بی تفاوت می شود .

10.   دهار : مأموریت او آزار مؤمنان در خواب است بطوری که انسان خواب های وحشت ناک می بیند یا در خواب به شکل زنان نامحرم در می آید و  انسان را وسوسه می کند تا او را محتلم کند .

11.   اقبض : وظیفه او تخم گذاری است . روزی سی عدد تخم می گذارد ، ده عدد در مشرق و ده عدد در مغرب و ده عدد در وسط زمین ، از هر تخمی عده ای از شیاطین و عفریت ها و غول ها و جن بیرون می آیند که تمامی آنها دشمن انسان هستند .

12.   تمریح : امام صادق علیه السلام فرمودند : برای ابلیس در گمراه ساختن افراد ، کمک کننده ای است به نام تمریح . وی در آغاز شب بین مغرب و مشرق به وسوسه کردن ، وقت مردم را پر می کند .

13.   قزح : ابن کوا از امیرالمؤمنین (ع) از قوس و قزح پرسید . حضرت فرمود : قوس و قزح مگو زیرا نام شیطان قزح است بلکه بگو « قوس اله و قوس الرحمن » .

14.   زوال : مرحوم کلینی از عطیه بن العزام روایت کرده که وی گفت : در خدمت حضرت صادق (ع) بود و از مردانی که دارای مرض « ابنه » بوده و هستند یاد کردم ، حضرت فرمود : « زوال » پسر ابلیس با آنها مشارکت می کند و ایشان مبتلا به آن مرض می شوند .

15.   لاقیس : او یکی از دختران شیطان و کارش وادار کردن زنان به مساحقه و هم جنس بازی زنان است . او مساحقه را به زنان قوم لوط یاد داد . یعقوب بن جعفر گوید : مردی از حضرت صادق (ع) از مساحقه بازی زن با زن دیگر ، پرسید . حضرت در حالی که تکیه کرده بود ، نشست و فرمود : زن زیر و زن رو ، هر دو ملعونند . پس از آن فرمود : خدا بکشد لاقیس دختر ابلیس را که چه عمل زشتی را برای زنان آورد . آن مرد گفت : این کار اهل عراق است ؟ حضرت فرمود : سوگند به خدا که این عمل در زمان رسول خدا (ص) بود قبل از آنکه در عراق باشد .

16.   متکون : شکل خود را تغییر می دهد و خود را به صورت بزرگ و کوچک در می آورد و مردم را گول می زند و به این وسیله آنان را وادار به گناه می کند .

17.   مذهب : خود را به صورت های مختلفی در می آورد ، مگر به صورت پیغمبر یا وصی او .

18.   خنزب : بین نماز گذار و نمازش حایل می شود یعنی توجه قلب را از وی برطرف می کند . در خبر است که عثمان بن ابی العاص بن شبه در خدمت حضرت رسول اکرم (ص) عرض کرد : شیطان بین نماز و قرائت من حایل می شود یعنی حضور قلب را از من می گیرد حضرت جواب داد : نامش شیطان خنزب  است . پس هر زمان از او ترسیدی به خدا پناه ببر .

19.   مقلاص : موکل قمار است . قماربازها همه به دستور او رفتار می کنند . به وسیله قمار و برد و باخت اختلاف و دشمنی در میان آنان بوجود می آورد .

20.   طرطبه : یکی از دختران ملعون می باشد . کار او وادار کردن زنان به زناست و هم جنس بازی را هم به آنان تلقین می کند .

/ 0 نظر / 9 بازدید