خدا جون

الهی من تو را یاری نکردم    

                                   به غیر از معصیت کاری نکردم

جوانی ام را امانت داده بودی 

                                    امانت را نگه داری نکردم

ذلیلم,مسکینم,خوار و پستم     

                                     کنار سفره ی خوبان نشستم

به جای شکر تو دیدی چه کردم

                                      نمک خوردم نمکدان را شکستم

گذشتم من ز مرز بی حیایی 

                                      نبردی آبرویم را خدایی

میان معصیت بودم شنیدم   

                                                         صدایم میکنی بنده کجایی

/ 0 نظر / 7 بازدید